nomines 2018

Atelier d'Architecture Galand / Appartements NRF - FIRST PRIZE

Catégorie 1 : Bâtiment résidentiel individuel

FR : Rénovation et extension d’un appartement en duplex de 2 chambres aux derniers étages d’un immeuble Art Déco de quatre niveaux en un triplex 3 chambres avec bureau, salle de musique et atelier de sculpture.

C’est au sommet d’une bâtisse de style art déco que le projet d’appartement « NRF » est né. Il consiste en une rénovation et extension d’un appartement initialement 2 chambres situé sur les deux derniers niveaux de la bâtisse. Celui-ci est transformé en un triplex de 3 chambres, avec un bureau et une salle de musique et atelier de sculpture. Désireux de respecter le bâti existant mais convaincus que de la nécessité d’un parti architectural fort, l’extension est placée sur la toiture, telle une boîte de verre en porte-à-faux au-dessus de la cour implantée côté rue. Les deux niveaux existants sont quant à eux remis à neuf, et la relation intérieur-extérieur est renforcée par des percements opérés en retrait par rapport à l’espace public. En tirant parti du bâti existant, la conception du projet se veut simple et esthétique, elle propose une utilisation efficace des lieux et une modulation dans le temps. Ce sont pour nous les bases d’une architecture fonctionnelle et contemporaine. Au-delà de cela, nous sommes convaincus que permettre à des familles d’habiter en ville dans des espaces adaptés à leurs besoins tout en continuant à pratiquer leurs activités répond aux enjeux socio-économiques et durable de notre société.

NL : Renovatie en uitbreiding van een twee kamers duplex gelegen in een art-deco gebouw en omgezet in een drie kamers triplex met muziekkamer en een beeldhouwkunst atelier.

Gelegen op de top van een art-deco gebouw werd het project « NRF » geboren. Het project bestaat uit een renovatie en een uitbreiding van een tweekamers appartement gelegen op de twee laatste niveaus van het gebouw. Deze werd omgezet in een driekamers triplex, een muziekkamer en een beeldhouwkunst atelier. Verlangend naar het behouden van het specifiek karakter van het bestaande bouwwerk, maar overtuigd naar de noodzakelijkheid van een sterk architecturale partij, plaatsten we de uitbreiding op het dak, als een glazendoos in cantilever bovenop de binnenplaats. De twee bestaande niveaus zijn heringericht, een binnen-buiten relatie wordt versterkt door openingen in tegenslag ten opzichte van de openbare ruimte. Door gebruik te maken van het bestaande gebouw, is het ontwerp van het project eenvoudig en esthetisch, het stelt een efficiënt gebruik van de ruimte en een modulatie in de loop van de tijd. Dit zijn voor ons de basis van een functionele en hedendaagse architectuur. Afgezien daarvan zijn we ervan overtuigd dat door gezinnen in steden te laten wonen, in ruimten die aan hun behoeften zijn aangepast, terwijl ze hun activiteiten kunnen blijven uitoefenen, dit beantwoordt aan de sociaaleconomische en duurzame uitdagingen van onze samenleving.

ICI Architectes / Arbaletes

Catégorie 1 : Bâtiment résidentiel individuel

FR : La maison faisant l’objet du projet, bâtie dans les années 50 présente un intérêt architectural plutôt léger mélangeant différents styles typiques des villas néo-classiques de cette époque.

Les enjeux se basent sur trois axes distincts : 1/ produire une architecture en adéquation avec les besoins d’une famille nombreuse comprenant notamment 5 chambres et un espace bureau; 2/ répondre aux standards de performance énergétique du bâtiment; 3/ respecter et dialoguer avec le contexte architectural et environnemental.  C’est sur base de ces constats que va s’articuler le projet d’architecture en transformant les contraintes en opportunités. Le déplacement de la porte d’entrée, l’utilisation du sous-sol, le passage en toiture plate et l’extension permettent ainsi de répondre au programme dense des maîtres d’ouvrage tout en générant des espaces de grande qualité pour une famille nombreuse.

 

NL : Het huis dat centraal stond in het project, gebouwd in de jaren 1950, is van vrij licht architecturaal belang en combineert verschillende stijlen die typisch zijn voor neo-klassieke villa's uit die tijd.

De inzet is gebaseerd op drie verschillende criteria : 1/ Een bouwkunst produceren die voldoet aan de behoeften van een grote familie, waaronder 5 slaapkamers en een kantoorruimte ; 2/ Voldoen aan de energieprestatienormen van het gebouw ; 3/ Respect en communicatie met de architecturale en ecologische context

Het is op basis van deze observaties dat het architecturaal project zal worden beschreven door beperkingen om te zetten in kansen. De verplaatsing van de toegangsdeur, het gebruik van de kelder, het aanpasssen naar een plat dak en de uitbreiding maken het mogelijk om het strak programma van de eigenaars van het gebouw te beantwoorden terwijl ruimtes van hoge kwaliteit worden gegenereerd.

Atelier d'Architecture Guy Melviez / Molière - PUBLIC PRIZE

Catégorie 1 : Bâtiment résidentiel individuel

FR : Le projet situé avenue Molière consiste en une rénovation lourde d’une maison de Maître.

 Les espaces de vie existants étaient sombres et coupés du jardin. La maison n’offrait que peu de connexion vers l’extérieur. La première travée à rue a été conservée « dans son jus » tandis que le reste du bâtiment est entièrement démoli et reconstruit dans un style plus contemporain, ouvert et lumineux. Le projet s’installe dans un parcours de volumes où le vide possède son espace. L’habitation dispose ainsi de plusieurs cadres, ne limitant pas les possibilités à une vue unique, mais proposant pour chaque pièce une scénographie propre et variée. La façade rideau vitrée permet une interaction avec le paysage de l'îlot intérieur, renforcée par les toitures plates vertes donnant cette perception végétale dans l’habitation et ce, à tous les niveaux. Au cœur du bâtiment, un jardin intérieur ouvert a été aménagé, apportant un souffle de vie dans les pièces centrales.

NL : Het project gelegen aan de Molièrelaan bestaat uit een zware renovatie van een herenhuis.

De bestaande woonruimtes waren donker en afgesloten van de buitenwereld en bood weinig contact met de natuur. De eerste travée aan de voorzijde is behoudt, "dans son jus", terwijl de rest van het gebouw volledig gesloopt en herbouwd is in een open, lumineuze hedendaagse stijl. De driedimensionale ordening van de open ruimten worden waarneembaar dankzij een visuele transparantie waar de leegte ervaart word als ruimte. De woning heeft verschillende perspectieven, die zich niet beperken tot een unieke uitzicht op de tuin, maar breiden zich uit tot meerdere scènes die van elkaar verschillen. De beglazen achtergevel is in dialoog met de tuinlandschap, versterkt door de groene daken die de natuur in de woning brengen aan alle verdiepingen. Het gebrek van lichtinval in het hart van het gebouw is opgevangen door een binnentuin die centraal in de woning staat.

Architecte TAAC / Pavillon Rodin

Catégorie 2 : Bâtiment résidentiel groupé / collectif

FR : Le projet consiste en l’aménagement de six logements et d’un Horeca dans un bâtiment patrimonial de grande qualité. Les six logements se développent au 1er étage et dans les combles de l’ancienne maison du Directeur de l’hôpital militaire d’Ixelles, à l’angle de l’avenue de la Couronne et de l’avenue Auguste Rodin.

Les logements mettent en scène l’architecture du lieu à travers une étude attentive de la matérialité, de la lumière et des ouvertures. Les quatre studios et les deux appartements sont singuliers. Ils sont réalisés sur mesure et en respectant la construction existante parvenue jusqu’à nous et ses caractéristiques intrinsèques. D'autre part, les abords du Pavillon Rodin incluent une réflexion sur la gestion des flux d'un bâtiment accueillant une double fonction, et permettent à chacune de s'épanouir.

La rénovation donne un nouveau souffle, une deuxième vie au Pavillon Rodin et met en évidence sa mutation à travers le temps, témoignant d’une manière d’habiter sans cesse en évolution.

NL : Het ontwerp voorziet de ontwikkeling van 6 appartementen en een horecazaak in een gebouw met erfgoedwaarde van grote kwaliteit. De 6 appartementen bevinden zich op de eerste verdieping en de zolderverdieping van de voormalige Directeurswoning van het militair hospitaal van Elsene, op de hoek van de Kroonlaan en de Auguste Rodinlaan.

De appartementen versterken de aanwezige architectuur door een zorgvuldige studie van de materialen, het licht en de openingen. De vier studio’s en de twee appartementen zijn uniek. Ze zijn op maat gemaakt met respect voor de bestaande constructie en de intrinsieke karakteristieken. Anderzijds, vraagt de omgeving van het Rodin Paviljoen een reflectie over de flux in en rond een gebouw met dubbel gebruik, zodat beiden kunnen floreren.

De renovatie geeft een nieuwe ziel, een tweede leven aan het Rodin Paviljoen en toont haar mutaties doorheen de tijd, als stille getuige van steeds evoluerende woonvormen.

Pierre Blondel Architectes / Musin - FIRST PRIZE

Catégorie 2 : Bâtiment résidentiel groupé

FR : Le projet initial de Musin  est un projet de rénovation de 41 logements situés dans un bâtiment des années 1960. Après analyse, le choix s’est porté sur la démolition de l’existant. Le nouveau volume a fait l’objet d’une réflexion attentive en termes  d’intégration volumétrique : celle-ci se veut cohérente par rapport à ses gabarits voisins, dans le même temps qu’elle affirme l’identité de son contexte proche. L’ensemble du bloc est travaillé en terrasses afin d’alléger son aspect «monobloc», et le traitement des baies de sa façade sud affirme son identité à l’échelle de la ville Le projet offre également à ses habitants des espaces communautaires divers afin de permettre à ceux-ci de développer un esprit «de quartier». Les espaces intérieurs ont été soignés en terme d’habitabilité : les entrées de lumière naturelle sont toujours valorisées, aussi bien dans les halls collectifs que dans les logements privatifs, et les typologies de logement proposées sont multi-orientées. Le bâtiment atteint les critères passifs et valorise les espaces verts, l’usage de transports publics et du vélos, nombreux dans le quartier.

NL :  Het oorspronkelijke ontwerp van Musin is een project van renovatie van 41 woningen in een gebouw uit de jaren 1960. Na analyse werd ervoor gekozen om het bestaande gebouw te slopen. Voor het nieuwe volume werd er zorgvuldig nagedacht over de volumetrische integratie: deze wil coherent zijn ten aanzien van de naburige bouwprofielen, en brengt tegelijk de identiteit van de nabije context duidelijk tot uiting. Het gehele blok werd uitgewerkt in terrassen om het "monoblok" uitzicht ervan lichter te maken, en door de behandeling van de raamopeningen in de Zuidgevel wordt zijn identiteit op schaal van de stad getoond. Het project biedt zijn bewoners ook uiteenlopende gemeenschapsruimten zodat hier een "wijkgeest" ontwikkeld kan worden. Voor de binnenruimten werd veel zorg besteed aan de bewoonbaarheid: de inlaat van daglicht wordt altijd gevaloriseerd, zowel in de collectieve hallen als in de privéwoningen, en de voorgestelde typologieën van woningen bieden verschillende oriëntaties. Het gebouw bereikt de passiefcriteria en valoriseert de groene ruimten, het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets, die talrijk aanwezig zijn in de wijk.

ICI Architectes / Carre Tillens

Catégorie 2 : Bâtiment résidentiel groupé

FR : Dans un îlot calme et verdoyant implanté à Uccle, le projet Tillens propose trois maisons passives de standing aux lignes contemporaines et épurées. Les trois maisons sont projetées entre les 2 dernières constructions en date de l’impasse. Le projet s’élabore dans un souci de respect et de dialogue avec le contexte environnant en respectant les gabarits des constructions mitoyennes, en revisitant les matériaux, les ouvertures et lucarnes présents sur les maisons plus anciennes du sentier. L’aménagement du parc Tillens en espace vert de quartier a pour vocation de recréer une dynamique sociale, d’induire une démarche participative autour d’activités communautaires. C’est avec cette ambition en tête qu’a été élaboré le projet des trois maisons, notamment en créant des espaces d’interactions entre le parc et les maisons.

 

 

NL : Op een rustig en groen eiland in Ukkel, stelt het project Tillens drie passieve huizen voor. Vroeger was het Brusselse platteland waar spontaan groentetuinen cultiveren waren door lokale bewoners , vandaag hebben de 5 hectaren Tillens een opmerkelijke fauna en flora. Binnen het huizenblok , op de grens tussen Ukkel en Vorst, heeft de ontwikkeling van het Tillens Park in groene wijken tot doel een sociale dynamiek te creëren, om een ​​participatieve benadering rond gemeenschapsactiviteiten te bewerkstelligen. Het volume is volledig uitgelijnd met dat van nummer 14 en komt overeen met de volumes van huizen 5 tot 10 die een reeks vormen die het einde van het pad en het begin van het binneland landschap aankondigt

Claisse Architecture / Live Box

Catégorie 2 : Bâtiment résidentiel groupé

FR : Le projet comporte deux parties bien distinctes : le nouveau (new) et l’ancien (old), sans aucune ambiguïté. Par respect historique et de durabilité, il conserve la façade originale aux 1er et 2e étages, tandis que l’intervention contemporaine, qui dialogue avec celle-ci, permet de la mettre en valeur. 

 La partie contemporaine se caractérise par un lattage en bois créant des subtils jeux d’ombre et de lumière, ce qui la rend dynamique et singulière dans le parcours de la rue. Au niveau de l’organisation spatiale, le dialogue entre l’ancien, les murs irréguliers de briques, et les parois contemporaines définit l’esprit du lieu, dans la même logique que la façade avant. Les surfaces sont ouvertes. Seules deux « boîtes » ponctuent l’espace. La première accueille les sanitaires et les techniques et la seconde est conçue tel un meuble. Toutes deux flottent dans l’espace qui est alors perçu comme large et généreux.

 

NL : Het ontwerp bestaat uit twee duidelijk verschillende delen: het nieuwe (new) en het oude (old), zonder enige ambiguïteit. Uit respect voor wat historisch tot stand kwam en voor de duurzaamheid, blijft de oorspronkelijke gevel van de 1ste en de 2e verdieping behouden, terwijl hij tot zijn recht komt door de hedendaagse ingreep, die ermee in dialoog treedt. Het hedendaagse gedeelte wordt gekenmerkt door een houten latwerk dat een subtiel spel van licht en schaduw creëert, wat het dynamisch en bijzonder maakt in het kader van de straat. De ruimtelijke inrichting, de dialoog tussen het oude, de onregelmatige bakstenen muren, en de hedendaagse wanden, geven de plaats een sfeer die de ook voor de voorgevel gevolgde logica huldigt. De oppervlakten zijn open. Enkel twee “dozen” onderstrepen de ruimte. In de eerste bevinden zich het sanitair en de technische installaties, terwijl de tweede ontworpen is zoals een meubel. Beide zweven in de ruimte, die dan als breed en gul wordt ervaren.

DDS+ / Ilot Sacré

Catégorie 2 : Bâtiment résidentiel groupé

FR : À deux pas de la Grand-Place de Bruxelles, le projet « Îlot Sacré » a donné une nouvelle destination à une des rares friches qui perdurait à l’intérieur du périmètre du patrimoine mondial de l’UNESCO dans la capitale belge. La localisation du site, au cœur historique de Bruxelles, tout comme son histoire mouvementée confèrent au projet un enjeu urbanistique et architectural exceptionnel. Implanté au sein de l’Îlot Sacré, le projet recrée le lien entre l’histoire de Bruxelles et son futur, entre l’habitat ancien avoisinant et les nouveaux modes de vie urbains. Le projet s’intègre dans le tissu urbain historique et réactive un réseau de passages piétons abandonnés. Cette opération de revitalisation urbaine ramène des habitants dans le quartier, tout en créant une placette semi-publique agréable pour les résidents et les riverains. L’architecture, claire et contemporaine, établit un dialogue dynamique avec son contexte : le choix des matériaux, les éléments stylistiques, les couleurs, s’inscrivent harmonieusement dans l’héritage bâti environnant.

 

NL : Met het project "Îlot Sacré", gelegen op een steenworp van de Grote Markt in Brussel, kreeg een van de laatste braakliggende terreinen binnen de Unesco-perimeter in de Belgische hoofdstad een nieuwe bestemming. Het project vormt door zijn ligging en zijn bewogen geschiedenis een uitzonderlijke stedenbouwkundige en architecturale uitdaging. Het herschept de verbinding tussen de geschiedenis en de toekomst van Brussel, tussen de omringende oude habitat en nieuwe stedelijke levenswijzen. Het project schrijft zich in het historische stadsweefsel in en reactiveert een netwerk van in onbruik geraakte voetgangerspaden. Deze stadsvernieuwingsoperatie brengt bewoners naar de wijk terug, terwijl het een aangenaam semipubliek pleintje creëert voor zowel bewoners en buurtbewoners. De heldere en eigentijdse architectuur brengt een dynamische dialoog met de context tot stand: de materiaalkeuze, stijlelementen, en kleuren schrijven zich harmonieus in het omringende gebouwde erfgoed in.

Bogdan & Van Broeck / Coop - FIRST PRIZE

Catégorie 3 : Bâtiment non résidentiel privé ou public

FR : Le projet de conversion de cette ancienne meunerie le long du canal a comme ambition de réunir sous un même toit un incubateur offrant ateliers et bureaux pour Petites et Moyennes Entreprises (PME) ainsi qu’un centre d’interprétation dédié à la zone du canal. Les différents éléments du programme sont envisagés comme des projets en évolution et en interaction continue. Un bâtiment qui ne peut évoluer étant voué à mourir, la notion de temps plutôt que celle d’espace est considérée comme condition première de l’architecture.  Les deux bâtiments existants inscrits sur la liste de sauvegarde sont mis à nu et utilisés comme des containers, larges et flexibles. Entre ces deux volumes, les éléments de service – escaliers, ascenseurs, gaines techniques et sanitaires – sont insérés sous forme d’une architecture légère.

Au rez-de-chaussée, les espaces de réception et d’administration s’ouvrent sur le contexte urbain. Le volume panoramique qui surplombe le projet comprend un auditoire et une cafétéria attenante à un patio et aux toitures-terrasses. Il fonctionne comme un phare le long du canal, et comme le point d’ancrage d’un lien avec le reste de la ville.

 

NL : De herbestemming van deze voormalige maalderij in de Brusselse Kanaalzone huisvest zowel een incubator voor KMO’s (met ateliers én kantoren), als een interpretatiecentrum met de Kanaalzone als onderwerp. De verschillende elementen van het programma zijn bedacht als projecten die constant dialogeren en evolueren. In de overtuiging dat gebouwen sterven wanneer ze stoppen met evolueren, is COOP ontworpen met de factor tijd als primordiale conditie.

 De twee bestaande volumes, die beiden ingeschreven zijn op de bewaarlijst van erfgoed, zijn gestript en tot hun essentie herleid. Ze vormen grote, flexibele containers, die worden ontsloten door een tussenliggende lichte structuur, en die technische schachten, circulatie en sanitaire ruimtes groepeert.

 Het gelijkvloers, dat ontvangst- en administratieve ruimtes omvat, opent zich naar de stedelijke context. Het panoramisch volume op het dak omvat een auditorium en cafetaria met dakterrassen, en biedt fantastische vergezichten op het stedelijk landschap. Het werkt als een vuurtoren langs het Kanaal en vormt een herkenningspunt vanuit het omliggende stedelijk weefsel.

HUB Architecture / Extension siège opérationnel ABC

Catégorie 3 : Bâtiment non résidentiel privé ou public

FR : L’adjonction d’un nouveau volume au niveau de la place offre une nouvelle adresse à ABC. La nouvelle construction comprend un local de classe et un espace de mouvement avec terrasse. D’une architecture simple et sobre, le bâtiment se donne une dimension plus poétique dans la manière de s’approprier les matériaux utilitaires et le patrimoine industriel sur et autour du site. L’ajout d’un ascenseur au bâtiment existant permet d’offrir une accessibilité optimale.

 Malgré des moyens et des matériaux limités, l’attention a été portée sur la précision des détails et la construction d’un espace généreux. Grâce à différents appareillages au niveau de la maçonnerie, la façade classique de briques rouges souligne la tectonique du bâtiment et de la façade elle-même. Des portiques en béton forment la structure principale qui renvoie, par ses toits en shed, au caractère postindustriel du site environnant. A l’intérieur, la structure se pare d’une maçonnerie peinte en blanc qui alterne avec des éléments de finition en bois installés avec précision et des fenêtres qui offrent des perspectives sur l’environnement.

 

NL : De toevoeging op de hoek aan het plein maakt een nieuw adres voor ABC en omvat een klaslokaal, bewegingsruimte met terras. De architectuur van het gebouw is eenvoudig en sober, maar tracht de poëzie te vinden in het omgaan met utilitaire materialen en het industriële erfgoed op en rond de site. De toevoeging van de lift aan het bestaande gebouw zorgt voor de optimalisatie van de toegankelijkheid.

Ondanks de beperkingen van middelen en materialen is er getracht om aandacht te besteden aan een precieze detaillering en een royale ruimtelijke opbouw. De gevel in basale rode baksteen toont door de toepassing van verschillende metselwerk verbanden de tektoniek van het gebouw en de gevel zelf. Betonnen portieken vormen de hoofdstructuur die met zijn sheddaken refereert aan het postindustriële karakter van de omliggende site. In het interieur wordt de structuur ingevuld met wit geschilderd metselwerk, aansluitend op de binnenzijde, afgewisseld met precies geplaatste houten afwerkingselementen en ramen die perspectief bieden op de context.

Pierre Blondel Architectes / Petite Senne 2

Catégorie 3 : Bâtiment non résidentiel privé ou public

FR : Le projet Petite-Senne réalise trois opérations simultanées : celle d’héberger un service administratif communal, de créer 7 logements privatifs, et d’affirmer l’identité d’une partie de la place communale de Molenbeek. Cette dernière  mission est en partie assurée par le traitement de sa façade longitudinale, qui s’étire en une courbe tout au long de cet espace public et dessine ainsi une nouvelle rue piétonne. Par sa courbure et sa transparence qui portent majoritairement l’esthétique du projet, cette façade offre une continuité visuelle entre l’espace public extérieur et le service population, qui s’animent alors mutuellement. Le traitement paysager de la rue piétonne poursuit cet objectif, offrant un cadrant simple, ludique et spontané pour les citadins qui souhaitent s’y reposer. En terme de volumétrie, la réflexion s’est portée sur la lisibilité des fonctions publiques et privées, ainsi que le respect des constructions voisines, de leurs vues et ensoleillement. Concernant les logements, une attention a été portée à l’orientation des pièces de vie et des espaces extérieurs, ainsi qu’au caractère passif de la construction.

NL : Het "Petite Senne" project realiseert drie operaties tegelijk: een gemeentelijke administratieve dienst herbergen, 7 private woningen creëren, en de identiteit van een deel van het Gemeenteplein van Molenbeek tonen. Deze laatste opdracht wordt gedeeltelijk vervuld door de behandeling van zijn langsgevel, die zich gebogen uitstrekt langs deze openbare ruimte en zo een nieuwe voetgangersstraat tekent. Door zijn kromming en transparantie, die de voornaamste dragers van de esthetiek van het project zijn, biedt deze gevel een visuele continuïteit tussen de openbare ruimte buiten en de dienst bevolking, die elkaar op die manier wederzijds animeren. De landschapsinrichting van de voetgangersstraat streeft dit doel na, door een eenvoudig, speels en spontaan kader te bieden voor de stedelingen die er willen verpozen. In termen van volumetrie werd er nagedacht over de leesbaarheid van de openbare en private functies, en over respect voor de aangrenzende constructies, hun zichten en bezonning. Wat de woningen betreft, werd een bijzondere aandacht besteed aan de oriëntatie van de woonvertrekken en de buitenruimten, en aan het passief karakter van de constructie.

metamorphOse / Venus

Catégorie 3 : Bâtiment non résidentiel privé ou public

FR : Le projet visait l'agrandissement du centre par l'ajout de deux niveaux supplémentaires en toiture et la transformation des espaces de circulation et sanitaires existants. La morphologie du bâti voisin permettait d’envisager une extension en toiture par la différence de gabarit entre le bâtiment existant et la construction voisine. Elle constitue une rupture d’échelle permettant à l'extension de tisser un lien entre les deux volumes.

Le volume de l'extension respecte le bâtiment existant. Il suit ses lignes directrices et s’inspire de ses courbes. Par le choix des matériaux et le dessin de sa volumétrie, le projet crée une double tension : Un contraste entre la légèreté du bardage en bois et le caractère massif de la pierre ; une mixité de langage entre courbes et droites. Ces dualités font naître un écho entre l’ancien et le nouveau, tout en inscrivant le bâtiment dans un contexte à la fois urbain et paysager.

NL :  Het project had de volgende doelstellingen: het centrum vergroten, door twee verdiepingen toe te voegen op het niveau van het dak ; de transformatie van de bestaande  gemeenschappelijke ruimtes en de sanitaire voorzieningen.

De vormgeving van het aan aanpalende gebouw liet toe om een uitbreiding van het dak in overweging te nemen, door het verschil in profiel tussen het bestaande gebouw en de naburige constructie. Het vormt een schaalbreuk die toelaat de uitbreiding te verweven en verband te laten houden tussen de twee volumes.

Het volume van de uitbreiding respecteert het bestaande gebouw. Het ontwerp volgt de richtsnoeren en is geïnspireerd op de welvingen. Het project creëert een dubbel spanningsveld, door haar keuze in materialen en het volumeontwerp, de volumetrie. Een contrast tussen de lichtheid van de houten bekleding en het massieve karakter van de steen. Een gemengd ontwerp tussen bochten en rechte lijnen.  

Deze dualiteit laat een echo ontstaan tussen het oude en het nieuwe, terwijl het gebouw in zijn context blijft behouden. Zowel op stedelijk als landschapsniveau.

Urban Platform / Semence School

Catégorie 3 : Bâtiment non résidentiel privé ou public

FR : Le projet consiste à la construction d’une école néerlandophone pour 300 élèves selon les standards passifs ainsi que l’aménagement d’un parc public. L’approche proposée souhaite d’abord maintenir et valoriser un patrimoine social, naturel et morphologique existant sur le site. En prenant le parti de s’implanter sur la moitié du site et de dégager un maximum d’espaces verts, le projet permet le maintien des potagers et d’un fourré écologique existants ainsi que la création d’une nouvelle liaison piétonne entre deux ilots. Le choix d’un gabarit R+2 ne pénalise pas les vues existantes des riverains ni leur lumière, et garantit une compacité intéressante pour le passif, couplée à une empreinte au sol limitée. Le bâtiment, tant dans son expression volumétrique que dans son organisation interne propose des lignes claires et une identification des zones simplifiée à l’extrême pour une meilleure lecture des espaces par les élèves. Cette simplicité se retrouve dans les choix structurels opérés, qui garantissent une facilité d’adaptation interne ou d’extension future, qu’elle soit fonctionnelle ou structurelle.

NL : Het project betreft de constructie van een school voor 300 leerlingen volgens de passiefstandaard, in combinatie met een publiek park. Het voorgestelde ontwerp streeft ernaar het bestaande sociale, natuurlijke en morfologische erfgoed van de site te behouden. Doordat het gebouw slechts de helft van de site inneemt, waarbij het een maximum aan groene ruimte vrijlaat, biedt het de mogelijkheid de bestaande moestuinen en het ecologische struikgewas te behouden en een nieuwe voetgangersverbinding te creëren tussen beide ILOTS. De drie bouwlagen beperken noch het zicht van omringende bewoners, noch hun lichttoetreding. Ze garanderen bovendien een gunstige compactheid voor de uitwerking als passiefbouw, zowel als een beperkte voetafdruk van het complex. Zowel de volumetrie als de interne organisatie van de school volgen duidelijke lijnen, wat het geheel zeer natuurlijk leesbaar maakt voor haar leerlingen. Deze nadrukelijke eenvoud weerspiegelt tevens in de gemaakte structurele keuzes: een interne transformatie of toekomstige uitbreiding zijn vlot uitvoerbaar, op zowel functioneel als structureel vlak.

Bureau Bas Smets / Memorial - FIRST PRIZE

Catégorie 4 : Espace extérieur public ou privé

FR : Après un parcours sur les sentiers de la forêt de Soignes, le mémorial se révèle au milieu d’une clairière naturelle entourée de grands hêtres majestueux. Au milieu de cette clairière, 32 arbres ont été plantés autour d’un banc circulaire à la mémoire des 32 victimes des attentats terroristes du 22 mars à Bruxelles.

Le choix de l’arbre est le bouleau, qui se démarque dans le sous-bois de la forêt par son tronc blanc. Symboliquement, il représente la renaissance et la représentation de la vie. Les 32 arbres délimitent un vide dans la forêt et dessinent un cercle dans le ciel. A l’intérieur de cet espace, un deuxième cercle en pierre naturelle est créé à partir de 32 blocs de pierre bleue, roche belge traditionnellement utilisée pour les pierres tombales. Ces blocs, découpés et assemblés pour former un cercle parfait, sont ancrés dans le sol sur un plan horizontal révélant ainsi la pente naturelle du terrain.

Le mémorial offre un lieu de recueillement et de méditation aux victimes et leurs proches.

 

NL : Na een wandeling over de paden van het Zoniënwoud, onthult een natuurlijke open plek zich in het woud omgeven door hoge majestueuze beuken. In het midden van deze open plek werden 32 bomen geplant rond een cirkelvormige bank ter nagedachtenis van de 32 slachtoffers van de terroristische aanslagen van 22 maart in Brussel. Als boom werd er gekozen voor de berk, die opvalt in het onderbos van het woud door zijn witte stam. Symbolisch ook, want de berk representeert de wedergeboorte en jeugd. Samen bakenen de 32 bomen een leegte af in het woud en hun takken tekenen een kring af tegen de hemel.

Binnen deze kring van bomen wordt een tweede kring van natuursteen gecreëerd bestaande uit 32 massieve blokken van een Belgische rots die traditioneel wordt gebruikt voor grafstenen. Deze blokken, met grote precisie uitgehouwen en geassembleerd om een perfecte cirkel te vormen, zijn verankerd in de bodem. Door hun perfect horizontale ligging, onthullen ze de natuurlijke helling van het woud.

Het monument biedt een moment van bezinning en rust aan de slachtoffers en hun geliefden.

Origin Architecture & Engineering / Galeries funéraires du cimetière de Molenbeek

Catégorie 4 : Espace extérieur public ou privé

FR : Au sein du cimetière de Molenbeek Saint-Jean, les visiteurs peuvent flâner entre les arbres et le long des impressionnants monuments funéraires. Les galeries funéraires s’élèvent au bout de l’axe central cadré sur l’entrée principale. La construction des galeries funéraires débute à partir de 1880. Elles sont progressivement agrandies sur une période de 35 ans. En 2004, la commune de Molenbeek fait appel au bureau bruxellois Origin afin de les restaurer et les revaloriser. Après la restauration, les galeries funéraires, qui avaient été fermées pendant de nombreuses années pour des raisons de sécurité, redeviennent à nouveau une perle architecturale au sein du cimetière. Le cimetière reste toujours un endroit propice au recueillement mais attire également des touristes, promeneurs et riverains. Le point d’orgue de la restauration des galeries serait de pouvoir ‘réutiliser’ les tombes vides. La restauration apporterait dès lors un nouvel élan à cet ouvrage architectural monumental en donnant un véritable avenir aux richesses du passé.

NL :  In de begraafplaats van Molenbeek kunnen de bezoekers flaneren tussen het groen langsheen indrukwekkende grafmonumenten. Op het einde van de centrale as vanaf de ingang verrijzen de grafgalerijen waarvan de bouw begon vanaf 1880 en een periode van 35 jaar in beslag nam. In 2004 stelt de gemeente Molenbeek het Brusselse bureau ORIGIN aan voor deze restauratiecampagne. De uit veiligheidsoverwegingen afgesloten galerij vormt na zijn restauratie weer een architecturale parel op de begraafplaats. Deze vormt nog steeds een plek voor bezinning, maar ze trekt ook toeristen aan, wandelaars en buurtbewoners. Een bekroning van de restauratie van de galerijen zou zijn dat de lege grafnissen opnieuw in gebruik zou genomen worden. Zo garandeert deze restauratie dat er nieuw leven kan geblazen worden in dit monumentale bouwwerk. Hierbij wordt er een toekomst gegeven aan de rijkdom van het verleden.

Please reload